1024_1557020127_zI2lXHcbNx.jpg

  • 党委布告: 李卫(右四)
  • 党委副布告、院长: 杨双赋(左四)
  • 党委副布告、纪委布告: 江金生(右三)
  • 党委委员、副院长: 张贵福(左三)
  • 党委委员、副院长: 胡琳(右二)
  • 党委委员、副院长: 江为民(左二)
  • 党委委员、副院长: 马刚(右一)  
  • 党委委员、工会主席: 王俊勇(左一)